ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติหมู่บ้าน
      ประวัติ อบต.คลองขลุง
      ตราสัญลักษณ์อบต.คลองขลุง
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ประชาสัมพันธ์กองทุน สปสช. ต.คลองขลุง
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างบุคลากร
      อำนาจหน้าที่
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.คลองขลุง
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      การดำเนินงานของอบต.
      องค์ความรู้
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานการประชุมสภา
      คำแถลงนโยบายนายก
      ข้อบัญญัติ
      แผนการดำเนินงาน
      แผนอัตรากำลัง
      แผนการจัดหาพัสดุ
      แผนยุทธศาสตร์
      การติดตามและประเมินผล
      แผนพัฒนาสามปี
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Test   [ 20/8/2558 11:14:57 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

ที่ตั้ง  
      

โทรศัพท์ : 055-781764 โทรสาร 055-781515 สายด่วนป้องกันภัย 055-781200 Email :
Copyright 2013.klongklung.go.ht All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.
โดยคุณ IP : 192.168.0.2    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 13:37
 

 

โทรศัพท์ : 055-781764 โทรสาร 055-781515 สายด่วนป้องกันภัย 055-781200 Email :
Copyright 2013.klongklung.go.ht All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.